شماره: 20
1399/10/21
تبدیل یک ایده به طرح کسب و کار
تبدیل یک ایده به طرح کسب و کار

تعریف ایده : ایده ها را هرگونه جمع بندی و نتیجه گیری یا تعمیم که بر پایه علم، آگاهی عمومی، مبانی فلسفی وپیشفرضهای عرفی باشد، تعبیر می کنند. علاوه بر این، در تعاریف، ایده ها را به گونه ای دسته بندی و تعبیر می کنند که این ویژگی ها را در برداشته باشند: 1- خلاق باشند  2- نوآورانه باشند  3-مبتنی بر حل مساله باشند.

نویسنده مقاله تبدیل یک ایده به طرح کسب و کار : مهندس محسن امیری فخر

جهت دریافت این مقاله می توانید از قسمت پیوست ها دانلود نمائید

حق انتشار محفوظ است ©