شماره: 21
1399/10/21
فضای مجازی و فرصتی بی انتها
فضای مجازی و فرصتی بی انتها

ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ دﻓﻌﺎت واژه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ
آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﮔﺴﺘﺮه ﺑﺰرﮔﯽ آن را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﯾﺪ ؟
ﭼﻘﺪر ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﺪ ؟
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟
اﺻﻼ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ درد ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮرد ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان از آن ﭘﻮل درآورد ؟ 
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان در آن رﯾﺴﮏ ﮐﺮد و ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﭼﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه وری آن وﺟﻮد دارد؟آﯾﺎ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ درد ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﺨﻮرد ؟
در ﺷﺮاﯾﻂ وﺣﺸﺘﻨﺎك اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ﻫﻤﻪ در ﻧﻮن ﺷﺐ و ﻓﻀﺎي ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﺠﺎزی ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ؟
و ﻫﺰاران ﺳﻮال دﯾﮕﺮ...

شما می توانید با دانلود مقاله فضای مجازی و فرصتی بی انتها از بخش فایلهای پیوست این خبر به متن کامل این مقاله دسترسی پیدا کنید

نویسنده مقاله فضای مجازی و فرصتی بی انتها : مهندس محسن امیری فخر

حق انتشار محفوظ است ©