اخبار، مقالات و فیلم های آموزشی

حوزه های وب ، فناوری اطلاعات و نرم افزار

 

 


فضای مجازی و فرصتی بی انتها
 

فضای مجازی و فرصتی بی انتها

یکشنبه، 21 دی 1399 | Article Rating

ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ دﻓﻌﺎت واژه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ
آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﮔﺴﺘﺮه ﺑﺰرﮔﯽ آن را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﯾﺪ ؟
ﭼﻘﺪر ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﺪ ؟
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟
اﺻﻼ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ درد ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮرد ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان از آن ﭘﻮل درآورد ؟ 
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان در آن رﯾﺴﮏ ﮐﺮد و ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﭼﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه وری آن وﺟﻮد دارد؟آﯾﺎ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ درد ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﺨﻮرد ؟
در ﺷﺮاﯾﻂ وﺣﺸﺘﻨﺎك اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ﻫﻤﻪ در ﻧﻮن ﺷﺐ و ﻓﻀﺎي ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﺠﺎزی ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ؟
و ﻫﺰاران ﺳﻮال دﯾﮕﺮ...

شما می توانید با دانلود مقاله فضای مجازی و فرصتی بی انتها از بخش فایلهای پیوست این خبر به متن کامل این مقاله دسترسی پیدا کنید

نویسنده مقاله فضای مجازی و فرصتی بی انتها : مهندس محسن امیری فخر

تصاویر
  • فضای مجازی و فرصتی بی انتها
  • فضای مجازی و فرصتی بی انتها
  • فضای مجازی و فرصتی بی انتها
  • فضای مجازی و فرصتی بی انتها
  • فضای مجازی و فرصتی بی انتها
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

logo

وبسایت شخصی مهندس محسن امیری فخر ، کارشناس و تحلیلگر سیستم های مبتنی بر وب ، فضای مجازی و سئو

09126758683

Mail@mohsenamiri.ir

                                                                      

از طریق روش های متنوع، از شبکه های اجتماعی گرفته تا شماره های تماس و پست الکترونیک میتوانید با من در ارتباط باشید، نظرات و انتقادات شما را پذیرا هستم.


دی ان ان